Úvod | vše o nákupu | Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky
Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva –  smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského  zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na  druhé straně prodávající.
Spotřebitel – je fyzická osoba, která při  uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné  podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující,  který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy  jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v  rámci samostatného výkonu svého povolání.
Uzavření kupní smlouvy
Řádně  vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná popř.  prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným  návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je  svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání  objednávky.
Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve  smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na  e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto  potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní  smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze  strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze  strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na  uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu  nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat  svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do  okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen  prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.
V případě, že  kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně  po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní  ceny zboží.
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní  smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro  její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost  spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do  okamžiku předání zboží k odeslání.
Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Spotřebitel  má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne  převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží  nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u  kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,  ode dne převzetí první dodávky zboží).
Pro účely uplatnění práva  na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této  smlouvy informovat prodávajícího.  Aby byla dodržena lhůta pro  odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před  uplynutím příslušné lhůty.
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní  smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů  ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy,  všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu  dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání  nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající platbu  převodem na účet spotřebitele, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak.  V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu  vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li  spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží  bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k  odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat  na adrese sídla firmy prodejce, přičemž spotřebitel ponese přímé  náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud  spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů.  Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání  s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s  povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
a)  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným  souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel  před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá  právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby,  jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli  podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c)  o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí  třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu  nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f)  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho  žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než  vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l)  o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl  dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty  pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil  spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Odstoupit  od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně  spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter  to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy,  řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). Pokud bude  vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může  prodávající uplatnit náhradu škody.
Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy
V případě kupujícího, který není spotřebitelem, je možné od smlouvy odstoupit po dohodě s prodávajícím.
Doprava
Náklady  na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a  tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího.
Platební podmínky
Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
Bankovní  převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy)  zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní  symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího  před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř.  předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu  na kupní cenu.
Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v  hotovosti při převzetí zboží, a to po potvrzení e-mailem ze strany  prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.
Práva z vadného plnění
Právo  kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu  nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo  kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil  porušením své povinnosti.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující  sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez  zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující  změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu  vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v  přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může  kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny,  nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud  kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od  smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní  vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci  nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené  náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci  odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo  může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez  souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani  požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém  ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d)  prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji,  anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti,  vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu  náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese sídla firmy (viz kontakt).
Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem
Prodávající  odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá  vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující  věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a  chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce  popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na  základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)  věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo  předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
Nemá-li  věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci  bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se  vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu  součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však  vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez  zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo  na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě  odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt  vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i  právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy  nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její  součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující  má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat  novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v  případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by  zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese sídla firmy (viz kontakt).
Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem
Prodávající  neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost  zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno.  Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským  zákoníkem.
Ceny a platnost nabídky
Všechny ceny jsou uvedeny s  DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se  DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující  s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit  nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu  e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu  přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad.  Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání  zásob.
Slevy a slevové kupony
Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.
V  případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly  dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění  slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující  informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy  či uplatněného kuponu.
Pravidla a podmínky pro uplatnění  konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací),  nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy  podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem,  platí výklad použití prodávajícího.
Každou slevu, nebo kupon lze  uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více  násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.
V  případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se  o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy  a slevové kupony odmítnout.
V případě, že je hodnota dárkového  poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl  se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně  neproplácí.
Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje,  které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího  poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující  může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.
Po  uskutečnění objednávky, může být předán e-mail zákazníka společnosti  Allegro Group CZ, s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci  služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu  10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník  hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.
Vyjádřete svůj názor
V  průběhu následujících 14 dnů Vám může být zaslán hodnotící dotazník.  Můžete se tak podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.  Budeme velmi rádi, pokud dotazník vyplníte.
mojeID
Uživatelé,  kteří využívají pro přihlášení ke svému účtu mojeID mohou kdykoli  požádat, aby byly jejich účty opět rozděleny. Stačí svou žádost zaslat  na email.
Závěrečné ujednání
Objednávka spotřebitele je po  svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy  archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé  technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z  vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat  chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na  použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro  uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky  spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@shopelektro.cz
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace